$1

Minimum Deposit

Deposit Minimum

最低存款

最低存款

Khoản tiền gửi tối thiểu

ฝากขั้นต่ำ

1:1

Max Leverage

Leveraj Maksimum

最大杠杆

最大槓桿

Đòn bẩy tối đa

เลเวอเรจสูงสุด

<1ms

Execution Speed

Kelajuan Pelaksanaan

执行速度

執行速度

Tốc độ thực thi

ความเร็วในการดำเนินการ

1+

Funding Options

Pilihan Pembiayaan

多种资金选择

多種資金選擇

Nhiều hơn 10 lựa chọn thanh toán

ตัวเลือกการระดมทุน

1+

Trading Instruments

Instrumen Dagangan

多种交易工具

多種交易工具

Hơn 10 ngàn công cụ giao dịch

เครื่องมือการซื้อขาย

1%

Security of Funds

Keselamatan Dana

的资金安全

的資金安全

an ninh của quỹ

ความปลอดภัยของเงินทุน

Lightning Speed Execution
with Razor-thin spreads

Pelaksanaan yang pantas dengan spread yang nipis

极速蔓延的闪电般的执行力

極速蔓延的閃電般的執行力

Tốc độ thực thi lệnh giao dịch cực nhanh với độ chênh lệch giá cực thấp

การดำเนินการความเร็วสายฟ้าพร้อมสเปรดที่บางเฉียบ

You get the best trading conditions:

YAnda mendapat syarat perdagangan terbaik:

您获得最佳的交易条件:

您獲得最佳的交易條件:

Bạn sẽ nhận được các điều kiện giao dịch tốt nhất:

คุณจะได้รับเงื่อนไขการซื้อขายที่ดีที่สุด:

 • Partnerships with top-tier Liquidity Providers
 • Kerjasama dengan Penyedia Kecairan peringkat teratas
 • 与顶级流动性提供商的合作伙伴关系
 • 與頂級流動性提供商的合作夥伴關係
 • Quan hệ đối tác với các Nhà cung cấp Thanh khoản hàng đầu
 • การเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการสภาพคล่องระดับสูง
 • Powered by state-of-the-art Financial Technology
 • Dikuasakan oleh Teknologi Kewangan canggih
 • 采用最先进的金融技术
 • 採用最先進的金融技術
 • Được hỗ trợ bởi Công nghệ tài chính hiện đại
 • ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีการเงินที่ล้ำสมัย
Read More Baca Lebih 阅读更多 閱讀更多 Đọc thêm อ่านเพิ่มเติม

The Perfect Environment for
Expert Advisors (EA)

Persekitaran yang Sempurna untuk
Penasihat Pakar (EA)

在最好的环境提供专家顾问 (EA)

在最好的環境提供專家顧問 (EA)

Môi trường hoàn hảo cho các chuyên gia cố vấn

สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (EA)

We've built the perfect environment for EAs to thrive -
we allow scalping, hedging, news trading and more.
No requotes and no minimum stop loss distance.

Kami telah membina persekitaran yang sesuai untuk EA -
kami membenarkan scalping, hedging, berita perrdagangan dan
banyak lagi. Tiada requotes dan jarak stop loss minimum.

我们为EA繁荣发展建立了一个理想的环境-
我们允许剥头皮,对冲,新闻交易等等。
没有重新报价,没有最小止损距离。

我們為EA繁榮發展建立了一個理想的環境-
我們允許剝頭皮,對沖,新聞交易等等。沒有重新報價,
沒有最小止損距離。

Chúng tôi đã xây dựng môi trường hoàn
hảo để các chuyên gia cố vấn phát triển mạnh -
chúng tôi cho phép mở rộng quy mô, bảo hiểm rủi ro,
giao dịch tin tức và hơn thế nữa.
Không có yêu cầu và không có khoảng cách dừng lỗ tối thiểu.

เราได้สร้างสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้ EAs เติบโตขึ้น -
เราอนุญาตให้มีการถลกหนังการป้องกันความเสี่ยงการซื้อขายข่าวสารและอื่น
ๆ ไม่มีรีโควตและไม่มีระยะหยุดการสูญเสียขั้นต่ำ Read More Baca Lebih 阅读更多 閱讀更多 Đọc thêm อ่านเพิ่มเติม

Instant Deposits.
Fast Withdrawals.

Deposit Segera.
Pengeluaran Cepat.

即时存款。
快速提款。

即時存款。
快速提款。

Gửi tiền vào tài khoản
ngay
lập tức.
Rút tiền nhanh chóng.

เงินฝากทันที
ถอนเงินอย่างรวดเร็ว

Fund your account easily and securely through our
wide range of payment options.
Your funds are held securely in
Tier 1 banks.

Dana akaun anda dengan mudah dan selamat
melalui pelbagai pilihan pembayaran kami.
Dana anda disimpan dengan selamat di bank Tahap 1.

通过我们广泛的付款方式轻松,
安全地为您的帐户注资。
您的资金安全地存放在1级银行中。

通過我們廣泛的付款方式輕鬆,
安全地為您的帳戶注資。
您的資金安全地存放在1級銀行中。

Gửi tiền vào tài khoản của bạn một cách dễ dàng và an toàn thông qua nhiều tùy chọn thanh toán của chúng tôi.
Tiền của bạn được giữ an toàn trong các ngân hàng Cấp 1.

ฝากเงินเข้าบัญชีของคุณอย่างง่ายดายและปลอดภัยผ่านตัวเลือกการชำระเงินที่หลากหลายของเรา เงินของคุณถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในธนาคารระดับ 1

Build your portfolio
like a pro!

Bina portfolio anda
seperti profesional!

像专业人士一样建立您的
投资组合!

像專業人士一樣建立您的
投資組合!

Xây dựng danh mục đầu tư
của bạn như một chuyên gia!

สร้างผลงานของคุณอย่า
งมืออาชีพ!

Diversify your portfolio with access to over 10,000 products across
7 asset classes. Trade CFDs on Forex, Futures, Indices, Metals, Energies,
Crypto and Shares

Mempelbagaikan portfolio anda dengan akses kepada lebih daripada
10,000 produk di 7 kelas aset. Berdagang CFD pada Forex, Komoditi,
Indeks, Logam, Tenaga, Crypto dan Saham

通过访问涵盖7种资产类别的10,000多种产品,使您的投资组合多样化。
交易外汇,商品,指数,金属,能源,加密货币和股票的差价合约

通過訪問涵蓋7種資產類別的10,000多種產品,使您的投資組合多樣化。
交易外匯,商品,指數,金屬,能源,加密貨幣和股票的差價合約

Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn với quyền truy cập vào hơn
10.000 sản phẩm trên 7 loại tài sản. Giao dịch CFD trên Forex, Hàng hóa,
Chỉ số, Kim loại, Năng lượng, Tiền điện tử và Cổ phiếu

กระจายพอร์ตการลงทุนของคุณด้วยการเข้าถึงผลิตภัณฑ์มากกว่า 10,000
รายการใน7 ประเภทสินทรัพย์ เทรด CFD บนฟอเร็กซ์สินค้าโภคภัณฑ์ดั
ชนีโลหะพลังงานเงินดิจิตอลและหุ้น

Blue Ocean introduce

Blue Ocean memperkenalkan

Blue Ocean隆重介绍

Blue Ocean隆重介紹

Giới thiệu Blue Ocean

แนะนำ Blue Ocean

100% stocks,
0% commission.

100% Saham,
0% komisen.

100% 全额股票,
0% 佣金。

100% 全額股票,
0% 佣金。

100% cổ phiếu,
0% phí hoa hồng.

1หุ้น 100%,
0% คอมมิชชั่น.

Get exactly what you're paying for with
commission-free stock investing

Dapatkan apa yang anda bayar dengan
pelaburan saham tanpa komisen

以零佣金的股票投资,
确切得到您所支付的。

以零佣金的股票投資,
確切得到您所支付的。

Nhận chính xác những gì bạn đang trả với
đầu tư cổ phiếu không có hoa hồng

รับสิ่งที่คุณจ่ายด้วย
การลงทุนในหุ้นโดยไม่มีค่าคอมมิชชั่น

Make your Move

Lakukan Gerakan Anda

行动起来

行動起來

Bắt đầu giao dịch

ย้ายของคุณ

Make smart Investment decisions with Analysts’ Insights
into the market and keep up to date with the latest trends.

Buat keputusan pelaburan yang pintar dengan Wawasan Penganalisis dalam pasaran dan mengikuti perkembangan terkini.

利用分析师对市场的洞察力做出明智的投资决策,并紧跟最新趋势。

利用分析師對市場的洞察力做出明智的投資決策,並緊跟最新趨勢。

Đưa ra các quyết định Đầu tư thông minh với Thông tin chi tiết từ nhà phân tích về thị trường và cập nhật các xu hướng mới nhất.

ตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาดด้วยข้อมูลเชิงลึกของนักวิเคราะห์ในตลาดและติดตามแนวโน้มล่าสุด

 • Exclusive trading tools
 • Alat perdagangan eksklusif
 • 独家交易工具
 • 獨家交易工具
 • Công cụ giao dịch độc quyền
 • เครื่องมือการซื้อขายพิเศษ
 • Daily Market reviews
 • Ulasan Pasar Harian
 • 每日市场评论
 • 每日市場評論
 • Đánh giá thị trường hàng ngày
 • บทวิจารณ์ตลาดรายวัน
 • Technical Analysis from Trading Central
 • Analisis Teknikal dari Trading Central
 • 交易中心的技术分析
 • 交易中心的技術分析
 • Phân tích kỹ thuật từ Trung tâm giao dịch
 • การวิเคราะห์ทางเทคนิคจาก Trading Central
 • Economic Data & Earnings Calendar
 • Kalendar Data Ekonomi & Pendapatan
 • 经济数据和收益日历
 • 經濟數據和收益日曆
 • Dữ liệu kinh tế và lịch thu nhập
 • ข้อมูลเศรษฐกิจและปฏิทินรายได้

How to Get Started Cara Memulakan 如何开始 如何開始 Cách bắt đầu วิธีการเริ่มต้น

Register Daftar 注册 註冊 Đăng ký ลงทะเบียน

Open an account by filling in your details

Buka akaun dengan mengisi maklumat anda

填写您的详细信息以开设一个帐户

填寫您的詳細信息以開設一個帳戶

Mở tài khoản bằng cách điền thông tin chi tiết của bạn

เปิดบัญชีโดยกรอกรายละเอียดของคุณ

Verify
Sahkan
验证
驗證
Xác minh
ตรวจสอบ

Upload your document(s) for fast verification

Muat naik dokumen anda untuk pengesahan pantas

上传您的文件以进行快速验证

上傳您的文件以進行快速驗證

Tải lên (các) giấy tờ cá nhân của bạn để xác minh nhanh

อัปโหลดเอกสารของคุณเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็ว

Fund
Dana
资金
資金
Thêm vốn
กองทุน

Fund your account with your chosen payment method

Dana akaun anda dengan kaedah pembayaran yang anda pilih

使用您选择的付款方式为您的帐户注资

使用您選擇的付款方式為您的帳戶注資

Gửi tiền vào tài khoản của bạn bằng phương thức thanh toán bạn đã chọn

เติมเงินในบัญชีของคุณด้วยวิธีการชำระเงินที่คุณเลือก

Trade
Perdagangan
交易
交易
Giao dịch
การค้า

Unlock thousands of instruments and start investing

Mendapat instrumen beribuan dan mulakan pelaburan

解锁数千种工具并开始投资

解鎖數千種工具並開始投資

Mở khóa hàng nghìn công cụ và bắt đầu đầu tư

ปลดล็อกตราสารหลายพันรายการและเริ่มลงทุน

Join us on a Journey

Sertailah kami dalam Perjalanan anda

加入我们的旅程

加入我們的旅程

Tham gia cùng chúng tôi trong cuộc hành trình giao dịch

เข้าร่วมกับเราในการเดินทาง

You can entrust us to take you on the best trading experience you’ll ever have.

Anda boleh memberi kepercayaan kepada kami untuk membawa anda pengalaman perdagangan terbaik yang pernah anda miliki.

您可以委托我们为您提供最佳的交易经验。

您可以委託我們為您提供最佳的交易經驗。

Bạn có thể ủy thác cho chúng tôi để đưa bạn đến trải nghiệm giao dịch tốt nhất mà bạn từng có.

คุณสามารถมอบความไว้วางใจให้เรานำคุณไปสู่ประสบการณ์การซื้อขายที่ดีที่สุดที่คุณเคยมีมา

Get Started! Sign up and
access the Global Markets
in less than 5 minutes

Bermula! Daftar dan akses
Pasaran Global dalam masa
kurang dari 5 minit

开始吧!注册并在不到5
分钟的时间
内访问全球市场

開始吧!註冊並在不到5
分鐘的時間
內訪問全球市場

Bắt đầu! Đăng ký và truy
cập Thị trường toàn
cầu trong vòng chưa đầy 5 phút

เริ่ม! ลงทะเบียนแล
ะเข้าถึงตลาดทั่วโล
กในเวลาไม่ถึง 5 นาที